WriteHuman takes its AI writing tool through Lighthouse Labs